ردیف نام تجهیزات توانبخشی معرفی عرضه کننده داخلی معرفی عرضه کننده خارجی
۱ گجت Orcame myeye Pro

Maltina

https://malltina.com

Palmervision

https://www.palmervision.com/

۲ تب سنج سخنگو ویژه افراد نابینا

درمان شو

https://darman-show.com/

Bine shop

https://shop.rnib.org.uk/

۳ مایع سنج صوتی ویژه افراد نابینا

خانواده توانمند

https://khanevade-tavanmand.com/

maxiaids

https://www.maxiaids.com/