ردیف تجهیزات توانبخشی معرفی عرضه کننده داخلی معرفی عرضه کننده خارجی
۱ استفاده از انرژی خورشيدی برای شارژ باتری سمعک _ _
۲ تبديل صدا به بازخورد لمسی با گيره مو Ontenna _ _
۳ سمعک پشت گوشی (BTE) نیک آوا

https://nicava.ir/

hospitalstore

https://www.hospitalstore.com/