فلسفه حج و رابطه آن با فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي

مقايسه کشور‌هاي توسعه يافته در حمايت از کارآفرينان با ايران