“در اوج بی حرکتی ؛ پیشرفت را آغاز کن”

فلسفه حج و رابطه آن با فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي